අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

03
පෙබ2020
Account's Monthly Progress Meeting of District Secretariat

Account's Monthly Progress Meeting of District Secretariat

Account's Progress Meeting was held on 2020.02.03...

16
ජන2020
A_tree_that_grows_in_the_country

A_tree_that_grows_in_the_country

National  Tree Planting Program 2020    ...

01
ජන2020
New_Year_Celebration_2020

New_Year_Celebration_2020

Wishes of success in the coming year...

03
දෙසැ2019
Audit Committee Meeting_ 2019.12.02

Audit Committee Meeting_ 2019.12.02

Audit Committee Meeting and Management Meeting 3rd_Quater...

Scroll To Top